Bản chất việc kinh doanh là phải tạo ra giá trị, một doanh nghiệp cũng như một con người vậy, khi anh sống có ý nghĩa, có giá trị thì mới được xã hội chấp nhập và trả lại cho anh những thành quả xứng đáng. Hôm nay tôi sẽ nói về những giấc mơ