Thomas Friedman, cây bút bình luận chính trị – kinh tế nổi tiếng của tờ New York Times hôm nay bỗng nhảy sang một lãnh vực mới: viết về cách Google tuyển dụng nhân viên! Nhưng đây không phải là bài viết bày cách xin việc với những lời khuyên thường thấy trên các báo