Tag: phỏng vấn

Lăng kính Piggy

ShopTreTho đang chuẩn bị cho ra ấn phẩm đầu tiên của tạp chí nội bộ Gia đình Shoptretho… Chủ đề của số đầu tiên là sự khởi đầu. Do đó không gì phù hợp hơn cho nhân vật đầu tiên của số này chính là người đã ý tưởng xây dựng nên hệ thống ShopTreTho