Đọc mấy câu thơ của Mãn Giác Thiền sư “Xuân qua trăm hoa rụng / Xuân đến trăm hoa tàn…Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết / Đêm qua sân trước một nhành mai”, tôi chợt nhớ đến chị – một người không đầu hàng số phận, luôn vượt lên trên mọi hoàn cảnh khó