Chuyện sợ vợ….. Dưới địa ngục Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói: – Ai sợ vợ đứng sang một bên. Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên “sợ vợ”, chỉ duy nhất một Anh chàng đứng bên “không sợ vợ” Diêm Vương lại gần vỗ vai Anh ta và