Heo trắng, heo đen làm ra thức ăn.Heo rừng chở thức ăn. Heo vàng điều phối công việc. Ai sẽ đảm bảo việc nâng cao năng suất lao động? Lại nói về các chú ỉn con được chăm sóc, vỗ về để phục vụ cho heo vàng. Được sự hỗ trợ của heo vàng, các